N - Invest d.o.o. Sarajevo

N-Invest d.o.o. Sarajevo, Alipašina 22 A, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
Sud kod kojeg je upisana u sudski registar: Općinski sud u Sarajevu; matični registarski broj subjekta upisa: 65-01-0237-17.
Firma i sedište gde se vode računi firme i brojevi računa: Sberbank BH d.d. Sarajevo TR.RN.1401011120057966, IBAN BA391401011200532173, SWIFT SABRBA22.
Iznos osnovnog kapitala društva: 1.773.659,48 KM (uplaćen u celini)                  
Članovi Uprave (direktor): Mustafa Tinjak 
Vrh