Zaštita ličnih podataka

PRAVILA ZAŠTITE LIČNIH PODATAKA
 
Nexe grupa d.d. (dalje u tekstu: Društvo) prikuplja i obrađuje lične podatke fizičkih lica u svrhu izvršavanja zakonskih obveza, kao i radi ispunjavanja zadataka koje obavlja u svom redovnom poslovanju i to u obimu koji je nužan da bi se obavljala registrovana delatnost. 
Društvo će pre prikupljanja podataka dati informaciju u koju svrhu se podaci prikupljaju, na temelju koje pravne osnove, kome se podaci otkrivaju kao i o pravu pojedinca da svojim podacima pristupi,  zahteva njihov ispravak ili eventualno brisanje.
Ukoliko obrada podataka nije nužna za ispunjavanje zakonskih odredbi ili izvršavanje ugovora, od ispitanika će biti zatražena dozvola za obradu njegovih ličnih podataka, i to u pisanoj formi.
Prikupljeni podaci će se čuvati koliko je potrebno s obzirom na rokove u skladu sa važećim       propisima i s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni.
Društvo takođe preduzima sve tehničke, kadrovske i organizacione mere zaštite ličnih podataka koje su potrebne da bi se lični podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promene, nedopuštenog objavljivanja i svake druge zlouporabe.
Društvo će svakom ispitaniku odgovoriti na njegov zahtev za ostvarivanje prava u vezi s obradom ličnih podataka (uvid u obradu i promenu podataka, brisanje i ograničenje podataka, uskraćivanje dozvole…). Na zahtev ispitanika kao i  u slučaju da to samo utvrdi, Društvo će dopuniti, izmeniti ili brisati lične podatke ako su nepotpuni, netačni ili neažurni i ako njihova obrada nije u skladu s Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka. 

Zahtev za ostvarivanje prava je dostupan na ovoj web stranici te se isti u slučaju potrebe za ostvarivanjem prava u vezi s obradom ličnih podataka može ispuniti i poslati Društvu u skladu sa uputstvima u samom Zahtevu.  

U cilju što efikasnije zaštite podataka, Društvo je donelo i Pravilnik o zaštiti ličnih podataka u kojem se detaljnije regulišu postupci u vezi sa zaštitom privatnosti ispitanika.
Navedena Pravila zaštite ličnih podataka takođe primenjuju i sve članice Nexe Grupe na koje se odnosi Opšta uredba o zaštiti ličnih podataka. 
 
Nexe Grupa – Politika zaštite ličnih podataka
Vrh